Τι είναι Νόμος και Κανόνας

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός Νόμου, μιας διαταγής και ενός Κανόνα. Οι Νόμοι του Σύμπαντος είναι απλώς οι τρόποι εκφράσεως, οι παρορμήσεις της ζωής και το τρόπος υπάρξεως ή δράσεως του Ενός εν τω οποίω ζώμεν και κινούμεθα και έχουμε την ύπαρξη μας. Σε τελική ανάλυση δεν είναι δυνατόν να διαφύγουμε απ΄ αυτούς τους νόμους και ούτε να τους αγνοήσουμε, γιατί παρασυρόμαστε αιωνίως σε δράση από αυτούς. Οι νόμοι είναι απόκρυφοι και βασικοί. Οι διαταγές είναι ενδεικτικές της ανθρώπινης αδυναμίας και του περιορισμού.

Οι κανόνες, ωστόσο, είναι διαφορετικοί. Είναι το αποτέλεσμα δοκιμασμένης εμπειρίας και μακροχρόνιων εγχειρημάτων και- χωρίς να έχουν ούτε την μορφή των νόμων ούτε τους περιορισμούς μιας διαταγής – αναγνωρίζονται από εκείνους για τους οποίους υπάρχουν και έτσι εφελκύουν από αυτούς μια άμεση ενορατική απόκριση.
Δεν έχουν ανάγκη επιβολής, αλλά πρέπει να γίνονται αυθόρμητα δεκτοί και να θέτονται σε δοκιμή με την πεποίθηση ότι οι μαρτυρίες του παρελθόντος και οι ομολογίες των αιώνων δικαιολογούν την απαιτούμενη προσπάθεια για τις εκπεφρασμένες απαιτήσεις.